سیاه اما روشن

DARK LOVE

 

Absense of Light

غيبت نور

Life, as we know
حیات ، آنطور که ما می شناسیم
Is full of gloom
مملو از تیرگی هاست
Oppress the masses
حکمراندن بر توده ها
We`ll lead to our doom
ما به سمت زوالمان راهنمایی می شویم
We want the right
ما حق می خواهیم
To live or die
تا زندگی کنیم یا بمیریم
Can`t take away
نمی توانند بگیرند
What we feel inside
چیزی را که درونمان احساس می کنیم
Like empty shadows
مانند سایه های تهی
Afflict our brains
مغزهایمان را ضایع می کند
Envision dreams
تصور رویاها
Just to ease the pain
فقط برای سهل کردن رنج
There`s more to life
زندگی بیش از
Than to satisfy
ارضاء شدن است
I ask myself
از خود می پرسم
For the reason why
دلایل چرایی را
If it were my way
اگر آن طریقت من بود
I`d deliver us from this hell
ما را از این جهنم رها می ساخت
If it were my way
اگر آن طریقت من بود
If ever there comes a day
هر گاه اگر روزی آید
Renovations blown away
اصلاحات از هم می پاشند
Is there no end
آیا پایانی نیست
To this endless war
برای این جنگ بی پایان
The fear of man
ترس بشر
Is now what’s in store
چیزی است که اینک باقی مانده است
We look at life as a memory
به زندگی مانند یک خاطره می نگریم
Long live the dreams
طولانی بزیند رویاهایی
That they took from me
که آنها را از من ربودند 

 

اینست یک شعر پر محتوا و متال واقعی

بعد همه فکر میکنن متال شیطان پرستیه

شما بگید  این شیطان پرستیه؟

قلم خورده درشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۲۵| 5:51| به دست خطه پدر سیاهی| |